Otwarty Konkurs

Otwarty konkurs na: Projekt loga Polskiego Związku Tanga Argentyńskiego

Organizator: Polski Związek Tanga Argentyńskiego

Cel: wyłonienie najlepszego projektu

Przeznaczenie: Stworzenie znaku firmowego PZTA do wykorzystania w materiałach reklamowych, mediach oraz stronach internetowych.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich zainteresowanych.
2. Główną nagrodą za poszczególne projekty jest nagroda pieniężna ufundowana przez sponsora, Milongę Warszawską w kwocie: 500 zł brutto
3. Na konkurs można nadesłać dowolną liczbę propozycji. Projekty należy nadesłać do biura na adres email: poczta@pzta.org, jako pliki: AI (Adobe Ilustrator), Corel Draw lub TIFF (w rozdzielczości 300 dpi), CMYK – oraz dołączyć jako zdjęcia (JPG, PNG, GIF). Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej.
4. Logo musi posiadać konotacje tanga jako formy tanecznej, zawierać nazwę związku lub skrót PZTA wkomponowaną w znak graficzny. Dopuszcza się także sam znak graficzny.
5. Nadesłane na konkurs projekty powinny w tytule wiadomości elektronicznej zawierać napis: „Konkurs na projekt loga PZTA”. W treści maila prosimy o podanie danych kontaktowych: nazwisko i adres autora oraz telefon.
6. Projekty należy nadsyłać na adres email: poczta@pzta.org do dnia 7 lipca 2021r. UWAGA: projekty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Zwycięskie projekty stają się własnością Polskiego Związku Tanga Argentyńskiego, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób trzecich.
Zwycięzca przenosi nieodpłatnie na organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej. Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie.
8. Oceny projektów i podziału nagród dokona Zarząd PZTA.
9. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na ww. projekty zostanie ogłoszona na stronie internetowej PZTA do dnia 14 lipca b.r.