Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU PZTA.ORG

§ 1. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 2. PZTA – Polski Związek Tanga Argentyńskiego,  z siedzibą   02-625 Warszawa, Woronicza 15/19.
 3. Serwis – Serwis w domenach internetowych pzta.org, pzta.pl, pzta.eu   – w szczególności strony internetowe, aplikacje internetowe, aplikacje mobilne oraz pliki cyfrowe, których wydawcą jest PZTA zawierające teksty, dokumenty, ankiety,  materiały fotograficzne, materiały audiowizualne, materiały multimedialne, grafiki i inny kontent.
 4. Użytkownik –  każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z  funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.
 5. Dane osobowe/Dane – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikatory internetowe oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii.
 6. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 7. Pliki cookies obejmują:
 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika  (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji Twojego interfejsu na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies:
  – Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu).
 1.  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z kolejnymi aktualizacjami.
 2. Spis powszechny Tangueros – zebranie informacji o ilości osób tańczących tango w Polsce, z podziałem na płeć, miejscowości, w których tango jest tańczone i częstotliwość udziału w milongach.
 3. Milonga – taneczna impreza dla osób tańczących tango argentyńskie.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dostęp do treści rozpowszechnianych w Serwisie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Użytkownicy mogą zgłaszać do PZTA swoje propozycji treści do umieszczenia na Serwisie.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług oraz treści dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Wykorzystywanie przez Użytkownika  Serwisu treści, dostępnych w Serwisie, z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, PZTA przekaże pozostające w jego ewentualnym posiadaniu dane Użytkowników.
 4. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jego działania.
 5.  PZTA korzysta z powszechnie dostępnych narzędzi analitycznych w celu weryfikacji statystyk odwiedzin Serwisu (Google Analitycs, Facebook Pixel), czasu spędzonego na nim przez użytkowników, wyświetlanych przez nich treści i podstron, źródeł wejść na Serwis, a także wszelkich dostępnych statystyk dla tego Serwisu z mediów społecznościowych.
 6. W ramach prowadzonej przez PZTA działalności na stronie zostały osadzone  wtyczki mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:

a) Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation

b) Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

c) Pinterest – https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

 1. W Serwisie dostępna jest ankieta dotycząca „Spisu powszechnego Tangueros”.

§ 3. Regulamin wypełniania ankiet w „Spisie powszechnym Tangueros”

 1. Celem ankiety jest wiedza, ilu w Polsce jest: czynnych tancerzy tanga argentyńskiego, nauczycieli, uczniów, uczestników milong.
 2. Wypełnienie formularza jest dobrowolne .
 3. Dane zbierane są tylko w celach statystycznych.
 4. Zebrane dane statystyczne zostaną opracowane i podane do publicznej wiadomości na stronie Polskiego Związku Tanga Argentyńskiego.
 5. Dane niezbędne do weryfikacji wiarygodności wypełnienia ankiety to do wyboru przez użytkownika –  podanie imienia i nazwiska lub numeru telefonu lub adresu e-mail.
 6. Dane, o których mowa w ppkt 5), potrzebne do automatycznej weryfikacji wiarygodności wypełnienia formularza – są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO, nie będą przetwarzane przez PZTA, ani przekazywane podmiotom lub osobom trzecim.

 § 4. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH NA SERWISIE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych, w związku z korzystaniem z treści rozpowszechnianych w Serwisie, jest Polski Związek Tanga Argentyńskiego, z siedzibą   02-625 Warszawa, Woronicza 15/19
 2. Do wykorzystania plików cookies  na w Serwisie podstawą jest zgoda użytkownika,  udzielona po załadowaniu Serwisu w oknie przeglądarki użytkownika.
 3. Cele i podstawa prawna  przetwarzania danych o użytkownikach:

Dane takie, jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii pozyskujemy, gdy odwiedzasz nasze Serwisy. Przetwarzamy je w następujących celach:

 •  w celu udostępniana treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na rozpowszechnianiu naszych treści (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw;
 • w celach marketingowych.
 1. Twoja aktywność w Serwisie, w tym twoje dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług) oraz poprzez skrypty analityczne. Z tych danych korzystamy przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług, w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych. W powyższym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 2. Każdemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 3. Każdemu przysługuje także prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 4. Każdemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego, przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo o ochronie danych osobowych.
 5. W każdym przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody, Użytkownik może cofnąć udzieloną zgodę – wówczas zaprzestaniemy przetwarzania jego danych, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu cofnięcia zgody.
 6. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz PZTA oraz właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1.  PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Możliwe jest, że przekażemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – w szczególności administratorom portali społecznościowych. Takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

Na  żądanie  Użytkownika udostępnimy Mu  kopię Jego danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

 1. W każdej sprawie dotyczącej danych  można się skontaktować z naszym administratorem pod adesem: poczta@pzta.org

 § 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z INNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, DOSTĘPNYCH W SERWISIE

Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z  usług, które mogą być świadczone za pomocą Serwisu, w ramach jego rozwoju, innych niż korzystnie z treści w Serwisie lub z innych świadczeń, które pojawią się na Serwisie, będą zawarte w regulaminach lub zasadach dotyczących tych usług lub innych świadczeń.

 § 6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.                  Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin zostanie także przesłany Użytkownikowi, który złożył zamówienie – wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Na życzenie Użytkownika regulamin zostanie mu przesłany na podany adres e-mail.

2.                  Regulamin obowiązuje od dnia 20.06. 2021 r.